Blokov_M_U_travmatologiya_ortopedia_kostnaya_patologiya_2003